FUNDACJA

Fundacja Projektów Autorskich ARS CREATORI ustanowiona została aktem notarialnym (Repertorium A numer 1234/2014) w dniu 21 lutego 2014 na czas nieograniczony z obywatelskiej inicjatywy grupy sześciorga Fundatorów, będących osobami fizycznymi związanymi z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną. Na mocy § 4 Statutu Fundacji organem nadzoru Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Fundację w dniu 30 maja 2014 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej a także Rejestru Przedsiębiorców (NIP: 701-042-80-16) pod numerem 0000511336 a dnia 27.09.2016 podjął decyzję o nadaniu Fundacji ARS CREATORI statusu organizacji pożytku publicznego, co poskutkowało wpisem do rejestru Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem 8468.

Wewnętrznym organem nadzoru Fundacji jest jej RADA, obecnie działająca w składzie:

  • Teodor RATKOWSKI – przewodniczący
  • Wiesław RUDZKI – wiceprzewodniczący

oraz członkowie:

  • Sławomir KORSAK
  • Anna KRZEMIŃSKA
  • Sylwia RYDLEWSKA
  • Aneta SMARDZEWSKA

Organem statutowo uprawnionym do reprezentacji organizacji jest Andrzej BRZOZA – jednoosobowy Zarząd Fundacji.

 

Adres dla korespondencji:

Biuro Fundacji ARS CREATORI

ul. Racławicka 152/80

02-117 Warszawa

biuro@arscreatori.pl

+48 601 292 919